شتا 1405 هـ

محمود محمود الغراب 1405 هـ على كلمات فصوص الحكم ، ٌٚٞـ عو ه ح ا تلـ ه i ا دا ، ع٘ ـ ً ٛ عو ـ f ٌـ ضٗبا ـ عf ٌـ ضلم mا ـ ق ـٚدذ )ifـدهاب ي٘دها ّع ِٛٔها باب ،265/8 اــٙها ، 4ط ، iاــعلما ٞــبتلً ،361/4 ٞشٚشــها في ُٛاــبهلأا ٖــكٗ ،َ 2000 - ـــٓ1421 ،تٗهــب ،1ط ه و پژ م ا لص ä ف ب ر غ و م س لا ا ق و ق ح ی ق ی ب ط ت – س چ م ر ا ه – å ر ا م ش مود – تا 6 ن ا ت س ب in Article 387 of the Iranian Civil Code: A Comparative 1 A Comparative Contemplation on the Rule regarding the Destruction of the Object of the Sale before Delivery Study of Imamiah . خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03

2023-02-01
    ر.س1
  1. ‏‎Shatta‎‏, ‏‎Egypt‎‏
  2. )521ص ،ه 1405 ،دمحم وبا(
  3. (ط 1)
  4. نظام مصرف الزكاة
  5. شتی، شتا;
  6. 70